Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
van DierenHulp aan Huis
2022/01/01 versie 1.0

Op alle overeenkomsten tot (diergeneeskundige) behandeling, adviezen en/of begeleiding, diensten en/of levering van goederen, tussen DierenHulp aan Huis en de client, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener:
DierenHulp aan Huis, de daar werkzame Paraveterinairen dan wel de Paraveterinairen werkzaam dmv een overeenkomst, voor zover bevoegd tot het uitvoeren van de elders in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.

Paraveterinair:
Een Paraveterinair vallend onder de wet op de uitoefening Diergeneeskunde en het besluit Paraveterinairen, met een overeenkomst met de dienstverlener, bevoegd tot het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het besluit Paraveterinairen. Die in opdracht van de client diergeneeskundige handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht.

Cliënt:
De eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dienstverlener de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht.

Patiënt:
Het door de cliënt voor behandeling aangeboden dier of dieren, waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.

Behandeling:
Het doen van kleine ingrepen, het verstrekken en/of toedienen van medicijnen, voorgeschreven en/of in overleg door een dierenarts, evenals het houden, huisvesten en verzorgen van de patiënt en/of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt dan wel de client.

Behandelingsovereenkomst:
Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de client om een behandeling verzoekt en de dienstverlener dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de dienstverlener om een behandeling te starten waarbij de client op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Artikel 1. Behandelingsovereenkomst
Een behandelingsovereenkomst komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de patiënt voor behandeling aan de dienstverlener door de client, wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de dienstverlener. De aanbieding van de patiënt kan mondeling, telefonisch en/of schriftelijk geschieden.
Van acceptatie is sprake zodra de dienstverlener een aanvraag neemt met de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om de behandeling op een nog nader overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de client verzocht heeft om de levering van goederen of diensten anders dan een behandeling en de dienstverlener heeft toegezegd aan dit verzoek van de client te zullen voldoen.
Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten is uitsluitend de dienstverlener.
De dienstverlener heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de dienstverlener van mening is dat behandeling van de patiënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de dienstverlener van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van het dier is, tenzij de dienstverlener op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden patiënt wel te behandelen.
In bijzondere gevallen kan de dienstverlener de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de dienstverlener te maken kosten voor de behandeling, dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
De dienstverlener kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door client een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daarna verbonden kosten en risico’s. De dienstverlener is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.
De behandelingsovereenkomst verplicht de dienstverlener uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De dienstverlener voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De dienstverlener is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
Met wensen van de client wordt rekening gehouden tenzij dat naar oordeel van de behandelende Paraveterinair niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen het bedrijf, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
Indien de patiënt tijdens de behandeling overlijdt zal -tenzij anders overeengekomen- de dienstverlener op rekening van de eigenaar zorg dragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De client zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of destructie tenzij omstandigheden dat onmogelijk maken. De kosten van de crematie/destructie alsmede eventuele vervoer- en bewaarkosten komen voor rekening van de client.
Op uitdrukkelijk wens van de client wordt de behandeling voortijdig beëindigd, mits de client hierover tevoren met de behandelende Paraveterinair overleg heeft gepleegd. In dit geval licht de Paraveterinair client in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.
Indien een behandelingsovereenkomst binnen 24 uur voor behandeling, eenzijdig wordt geannuleerd door de client is de client gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde tijd, gereserveerde ruimtes en gereserveerde apparatuur.
Door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de patiënt of client alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen, dien ten allen tijden door de client vergoed te worden.
De Paraveterinair kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien:
Het vertrouwen tussen Paraveterinair en client op zo ernstige wijze is verstoord dat de Paraveterinair geen werkbare situatie meer aanwezig acht.
De dienstverlener van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
Client zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
De client blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.
De dienstverlener heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan client behoeft te worden medegedeeld.

Artikel 2. Tarieven, honoraria en betaling
De overeenkomst verplicht de client tot betaling van de in rekening gebrachte tarieven en honoraria. Welke zijn opgesteld conform de tarieven van de dienstverlener.
Aan de client kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in het beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft. Kostenramingen dienen door een Paraveterinair en de eigenaar te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden.
Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en medicijnen. De kosten van nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van client.
Bij het in rekening brengen van verblijfkosten aan de client gelden de dag van opname en de dag van ontslag c.q. afhalen van de patiënt als volledige verpleegdagen.

De betaling is verschuldigd:
Primair contant of per Tikkie -een betaalapp van de ABN Amro- terstond na beëindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen van de patiënt of bestelde goederen.
Naar keuze van de dienstverlener kan in uitzonderingsgevallen worden ingestemd met betaling via bankovermaking. De voorwaarden voor betaling op rekening is dat client 50% van de te verwachte kosten voor aanvang van de behandeling overmaakt naar de bankrekening van de dienstverlener.
Na ontvangst van de factuur door dienstverlener kan de client een betalingsregeling treffen.
Bij annulering van de afgesproken behandeling binnen een gestelde periode die schriftelijk bekend is gemaakt aan de client.
De dienstverlener heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de client een aanbetaling of een betaling van het volledige bedrag te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de dienstverlener is ontvangen, tenzij de dienstverlener op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden patiënt te behandelen.
Mocht client niet terstond kunnen of willen betalen en de dienstverlener is om haar moverende redenen niet bereid een factuur uit te reiken, dan zal de dienstverlener gebruik maken van het haar wettelijk toekomende retentierecht en de patiënt en/of goederen onder zich houden. Ingeval van retentie van een patiënt komen de huisvestings- en verzorgingskosten conform tarieven van de dienstverlener volledig voor rekening van de client, met inachtneming van het gestelde in artikel 2 sub 12 van deze algemene voorwaarden.
Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.
De client is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door client afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de client.
Indien binnen veertien dagen na de factuurdatum geen betaling is ontvangen door de dienstverlener is de client naast het verschuldigde bedrag, gehouden de daarop verschenen rente van 2% per maand te voldoen en is daarnaast tevens minimaal 5 euro administratiekosten per aanmaning verschuldigd. Op de client rust de plicht adreswijzigingen betreffende het factuuradres tijdig door te geven aan de dienstverlener.
Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de client, naast het artikel 2 sub 12 verschuldigd bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde met een minimum van 75 euro, alsmede de wettelijke rente.
Na afloop van de behandeling krijgt de client bericht dat de patient kan worden opgehaald. Indien dit niet binnen 5 werkdagen na voornoemd bericht geschiedt, worden vanaf dag 5 de verblijfkosten op 50 euro per dag gesteld en wordt de client geacht voormacht te hebben verleend aan de dienstverlener om de patiënt te herplaatsen. Per aangetekende brief zal de client hieraan worden herinnerd met de mededeling dat na het verstrijken van 7 werkdagen na dagtekening van het schrijven, de dienstverlener daadwerkelijk tot herplaatsing zal overgaan. De opbrengst van een eventuele verkoop zal in mindering worden gebracht. Op het totaal verschuldigde bedrag.

Artikel 3. Klachten
De client is verplicht om de door de dienstverlener te verrichten prestatie, behandelingen en/of te leveren medicamenten onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De client dient klachten over de verrichte diensten, behandelingen en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de client kenbaar is geworden en/of had kunnen worden, schriftelijk kenbaar te maken. Bij overschrijding van een dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens de dienstverlener ter zake enig gebrek of onvolkomenheid.
Indien de dienstverlener de klacht over de behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de dienstverlener te allen tijde het recht en dient de client in de gelegenheid gesteld te worden om:
Indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste manier te verrichten.
Indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan welke een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is.
Het door de client betaalde bedrag te crediteren.
Zulks ter keuze van de dienstverlener.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
De dienstverlener en/of Paraveterinair is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien client dit, als dan niet middels een schriftelijke verklaring van een ter zake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.
Indien de dienstverlener en/of Paraveterinair op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de dienstverlener in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De poliswaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de dienstverlener en/of Paraveterinair ter inzage, waarvan op eerste verzoek van de client kosteloos een afschrift zal worden verstrekt.
Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
Het sluiten van een behandelingsovereenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren van diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico- aansprakelijkheid van client en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.
De dienstverlener die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de Paraveterinair en/of de dienstverlener, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Paraveterinair en/of de dienstverlener, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.
De dienstverlener sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Paraveterinair en/of dienstverlener, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen door client zelf en ter zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.
De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit productie fouten en/of bijwerkingen van producten geleverd door derden. Tenzij deze fout(en) en/of bijwerkingen openbaar zijn gemaakt door desbetreffende derde of rechtsgeldige instantie.

Artikel 5. Eigendom
De dienstverlener behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor de behandeling gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, patientenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals rontgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde patient. De client kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden.

Artikel 6. Overige bepalingen
De dienstverlener en/of Paraveterinair is te allen tijde gerechtigd een haar toevertrouwd dier naar een, wat de dienstverlener en/of Paraveterinair als geschikt acht, dierenarts/dierenkliniek te brengen. En/of bij een haar toevertrouwd dier geraakt in ernstig lijden zonder uitzicht op herstel, de arts opdracht geeft tot euthanaseren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de dienstverlener waar mogelijk zoveel mogelijk proberen de client vooraf te informeren over de ontstane situaties.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle (behandelings-)overeenkomsten tussen de dienstverlener en de client is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.